Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Rienk Toorman.


Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet

1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10

lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met

bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1

jo. 12 en 13 Aw.


2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief

offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke

overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij

partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn

afgeweken.


3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de

Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding,

waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van

het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te

worden vergoed.


4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1

bedoelde

termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te

vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze

tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen,

een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten

die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor

rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook

is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de

Fotograaf nog niet heeft voldaan.


5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in

ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische

werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De

Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor

afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de

Wederpartij zou leiden.


6. Opdracht

6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor

de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel

tijdig voor aanvang van de opdracht.

6.2 De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief

inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke

wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid.

6.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een

inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.

6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan

ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf

slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de

Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is

geretourneerd.

6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de

Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft

de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van

annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een

naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening

wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.


7. Levering

Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en

bestandstype.


8. Ziekte/overmacht

8.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen

van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed

kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te

komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende

arbeidsongeschiktheid.

8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in

overleg met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-

Fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf.

8.4 Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk

aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn

verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde

deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te

factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.


9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.


10. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de

Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand

verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door

de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging

en/of de daarop toeziende factuur.

10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat

deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in

ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals

partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de

Fotograaf, hebben bedoeld.

10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen

worden gekomen en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde

exploitatierecht.

10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven

exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande

schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om

sub- licenties te verlenen aan derden.


11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen,

wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van

tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde

licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder

begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en

alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt

Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het

Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking

van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van

de fotograaf conform artikel25lid1subcendAwinacht.

12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op

naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van

tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde

licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van

overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle

directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten).


13. Aansprakelijkheid en rechten van derden

13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en

voornoemde Licentie te verlenen.

13.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor

aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en

openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of

opzet aan de zijde van de Fotograaf.

13.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de

hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is

van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering

feitelijk uitgekeerde somma.

13.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering

aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan

zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of

zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.


14. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst

onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van

betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de

Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te

beëindigen.


15. Rechts- en forumkeuze

15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing

zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze

Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en

de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in

Nederland.


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank

Amsterdam onder depotnummer 12/2022